Oferta szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach jest nowoczesną i przyjazną dziecku placówką.

Tworzą ją ludzie otwarci i kreatywni. W centrum naszej uwagi jest uczeń. Czujemy się odpowiedzialni za jego wszechstronny rozwój. Stwarzamy warunki do odkrywania i rozwijania różnorodnych uzdolnień i zainteresowań. Pomagamy w odnoszeniu sukcesów na miarę indywidualnych możliwości dziecka, rozwijamy jego ciekawość poznawczą i chęć samodoskonalenia. Tworzymy klimat sprzyjający twórczej pracy, zdrowiu i bezpieczeństwu.

Realizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III, opierająca się na idei kształcenia zintegrowanego, stwarza możliwość łączenia różnych rodzajów edukacji i aktywności ucznia w jeden blok tematyczny. Realizowane treści przenikają się wzajemnie, zmuszają do twórczego myślenia i podejmowania różnorodnych form aktywności. Uczeń staje się podmiotem wszelkich realizowanych działań oraz centralną postacią procesu nauczania.

W klasach IV-VIII uczniowie z powodzeniem realizują naukę w systemie przedmiotowym. Osiągają sukcesy w konkursach międzyszkolnych, miejskich i ogólnopolskich. Swoje pasje i zainteresowania rozwijają w czasie zajęć dodatkowych. Kształtują postawy prospołeczne w oparciu o uniwersalne, społecznie akceptowane wartości m. in. poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza.

Staramy się uatrakcyjnić proces kształcenia uczniów poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych poza terenem szkoły - w formie lekcji muzealnych, wyjść do teatru, kina. Współpracujemy z licznymi instytucjami środowiska lokalnego (m. in. Biblioteką Miejską, Młodzieżowym Domem Kultury, OPEC Puławy, Wodociągami Puławy, Fundacją „Obok Nas”, Fundacją „BezMiar”). W ramach edukacji proekologicznej organizujemy wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze, rajdy rowerowe itp.

Diagnozujemy potrzeby, możliwości i uzdolnienia naszych uczniów. Pracujemy tak, by nauczyć ich wiary we własne siły i wytrwałości w osiąganiu różnorodnych celów.

Nasza szkoła jest placówką kameralną, w której uczeń nie jest anonimowy, czuje wsparcie i w każdej sytuacji może liczyć na pomoc. Nasi uczniowie w sposób szczególny są uwrażliwiani na wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowych i osób starszych. Uczestniczymy w programach: BohaterON, Włącz historię. Co kryje nasza ziemia?, opiekujemy się grobami poległych za ojczyznę.

Jesteśmy także świadomi, że naszym obowiązkiem jest wychowanie obywatela na miarę XXI wieku. Kształtujemy takie umiejętności jak kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność logicznego myślenia, np. konkurs „Puławski pieniądz”.

Podnosimy efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb ucznia i jego rodziców.

Dokładamy wszelkich starań, by nasza szkoła była dla ucznia przyjazna i bezpieczna.

Zapewniamy stały nadzór terenu szkoły przez pracowników szkoły, wspomagany przez system kamer.

Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do nauki wykorzystując dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną oraz nowoczesną bazę sportową.

BAZA

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika jest od kilku lat modernizowana i z każdym rokiem pięknieje, a przy tym coraz bardziej odpowiada współczesnym standardom w zakresie wyposażenia oraz bazy dydaktycznej.

DYSPONUJEMY:

 • bardzo dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi i ciekawymi pomocami dydaktycznymi: drukarką 3d, ozobotami, długopisami 3d, gogle VR, statywami do sprzętu fotograficznego, Green screenem, oświetleniem do realizacji nagrań, specjalistycznymi mikrofonami, teleskopem, krosnami, różnorodnymi klockami konstrukcyjnymi, klocki Numicon, karty Grabowskiego, glottodydaktyka Bronisława Racławskiego;
 • monitorami interaktywnymi w każdej sali lekcyjnej umożliwiającymi prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej TIK;
 • szybkim i bezpiecznym dostępem do internetu – szkoła przystąpiła do programu OSE – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna;
 • nowoczesną pracownią komputerową wyposażoną w sprzęt komputerowy PC oraz multimedialny;
 • salami lekcyjnymi przeznaczonymi dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej umożliwiającymi efektywną naukę, połączoną z zabawą i relaksem;
 • mini pracownią gastronomiczną wyposażoną w: płytę indukcyjną, piekarnik, lodówkę, zastawę stołową, planetarny robot kuchenny itp.
 • przestronną i dobrze wyposażoną świetlicą szkolną;
 • salą gimnastyczną;
 • placem zabaw „Radosna szkoła”;
 • placem zabaw z ogrodem sensorycznym;
 • siłownią napowietrzną;
 • ogródkiem edukacyjno - sensorycznym wyposażonym w zewnętrzne ławki umożliwiające prowadzenie zajęć edukacyjnych na powietrzu;
 • własną kuchnią i stołówką;
 • gabinetem pielęgniarki szkolnej:
 • przestronnym holem umożliwiającym spotkania wszystkich uczniów podczas przerw, strefą relaksu, wielkoformatowych gier, magicznym dywanem;
 • bogato wyposażoną bibliotekę szkolną z dostępem do internetu oraz czytelnią.

OFERUJEMY:

 • szkołę bez dzwonków, która wprowadza w nowy wymiar edukacji przyjaznej dziecku;
 • wdrażanie nauki według założeń ruchu „Budzącej się szkoły”;
 • jednozmianowy system pracy ucznia;
 • ciekawe programy i projekty edukacyjne: ABC wrażliwości;
 • naukę języków obcych: język angielski od klasy pierwszej;
 • język niemiecki od klasy siódmej;
 • język hiszpański dla chętnych (jako zajęcia dodatkowe);
 • wspieranie uzdolnień podczas kreatywnych zajęć pozalekcyjnych;
 • wsparcie poszerzonego zespołu psychologiczno- pedagogicznego;
 • realizację wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na kompleksie boisk Orlik;
 • realizację projektu nordic walking: „Kijki zamiast telefonu” realizowanego we współpracy z Fundacją „BezMiar”;
 • naukę pływania na basenie miejskim pod kierunkiem specjalisty od klasy I;
 • pomoc psychologa, pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, logopedy, oligofrenopedagogów, terapeuty oraz innych specjalistów, których zatrudnienie wynika z potrzeb dziecka i wskazań poradni psychologiczno- pedagogicznej w ramach udzielanej pomocy uczniowi i jego rodzinie;
 • specjalistyczną opiekę nad dziećmi z trudnościami w nauce:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • zajęcia logopedyczne,
 • rewalidację indywidualną,
 • zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań w ramach zajęć szkolnych, pozalekcyjnych:
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia matematyczne
 • szachy
 • zespół wokalny
 • robotyka

Szczycimy się, że jesteśmy placówką, w której panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, pełna zrozumienia, życzliwości i ciepła.