Informacje

W szkole pracuje logopeda.
Funkcję tę pełni mgr Monika Maciejewska.

Spośród przebadanych uczniów z klas O - III oraz czasem klas starszych, uczniowie zakwalifikowani na terapię logopedyczną uczestniczą w systematycznych ćwiczeniach . Pozostali zaś uzyskują wskazówki do ćwiczeń domowych, utrwalających odpowiednią wymowę.

 

Kim jest logopeda?
To terapeuta zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Jakie są najczęściej spotykane wady wymowy?

Do najczęściej spotykanych wad wymowy należą:

 

1. Seplenienie:

*  międzyzębowe

*  boczne

*  boczne miękkie

*  deformacje głosek przedniojęzykowo-zębowych ( s, z ,c, dz )

*  deformacje głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych ( sz, ż, cz, dż )

*  deformacje głosek palatalnych ( ś, ź, ć, dź )

2. Funkcjonalne nosowanie otwarte.

3. Funkcjonalne nosowanie zamknięte.

4. Wymowa bezdźwięczna.

5. Wadliwe realizacje głoski r.

 

Jeśli dziecko zastępuje głoskę inną głoską (substytucja głoski) mamy do czynienia z niezakończonym rozwojem mowy lub opóźnionym rozwojem mowy.

 

Zadaniem logopedy szkolnego jest:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Terapia zaburzeń mowy polega na :
* usprawnianiu narządów mowy (języka, warg, szczęki dolnej, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy),
* ćwiczeniach oddechowych,
* ćwiczeniach uwagi słuchowej i słuchu fonemowego (identyfikowanie i różnicowanie   dźwięków mowy i innych),
* wywoływanie, utrwalanie i automatyzowanie prawidłowej wymowy.