Deklaracja dostępności serwisu

Szkoła Podstawowa Nr 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego .

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-19. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Sokół, adres poczty elektronicznej sp4@um.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 814586555. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach

Adres organu odwoławczego: 24-100 Puławy ul. Zabłockiego 8

Adres e-mail organu odwoławczego: sp4@um.pulawy.pl

Telefon organu odwoławczego: 814586555

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 imienia Mikołaja Kopernika w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Bachanek, sp4@um.pulawy.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 458 65 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

Szkoła Podstawowa nr. 4 w Puławach zlokalizowana jest przy ulicy Zabłockiego 8.

Uwaga!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wejście dla interesantów przewidziano przez szatnię szkolną.

Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

Wejście główne

Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

 

Sprawy są załatwiane od poniedziałku do piątku 700-1500.

 

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

 

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

 Informacje dodatkowe

kontakt ze szkołą:

 • telefoniczny pod numerem :81 458 65 55
 • mailowy: e-mail: sp4@um.pulawy.pl
 • listowy: Szkoła Podstawowa nr.4 ul. Zabłockiego 8 24-100 Puławy