Historia

Ramka z napisem Historia Szkoły
Tradycja Szkoły Podstawowej nr 4 w Puławach sięga początków XIX wieku. Z inicjatywy księżnej Izabeli Czartoryskiej powstała wówczas "szkółka włostowicka" dla dzieci włościan włostowickich i służby dworskiej. Pragnieniem księżnej było bowiem podniesienie oświaty ludu w dobrach rodu Czartoryskich. Oprócz wsparcia materialnego księżna dbała również o program nauczania i wychowania szkoły.
Rękopis Antoniego Amborskiego pt. "Opis Puław z przyległemi okolicami" podaje, że w latach 20. XIX wieku istniały we Włostowicach jeszcze dwie szkoły - jedna dla dziewcząt i druga - rzemieślnicza dla chłopców. Nauczycielem szkoły męskiej był m.in. Antoni Amborski. W szkole żeńskiej uczyła Agnieszka Baraniecka.
Po upadku powstania listopadowego, w 1832 roku obie szkoły zostały połączone w jedną koedukacyjną szkołę elementarną, gdzie nauczycielami byli Antoni i Marcjanna Amborscy. Wszystkich uczniów Włostowic i pobliskiej Parchatki skupiono pod dachem budynku murowanego. Szkoła włostowicka była zabezpieczona finansowo zapisem Czartoryskich, dzięki któremu posiadała m.in. 16 morg ziemi ornej, 1 morgę łąki, dwa ogrody oraz sześć sążni kubicznych drzewa opałowego.
Tak jak wszystkie szkoły elementarne Królestwa Polskiego, szkoła realizowała program nakreślony przez Ustawę z 1833 roku.
Do I wojny światowej szkoła we Włostowicach funkcjonowała w systemie 3-klasowym. Mimo panującej w tym okresie rusyfikacji nie zaprzestano nauczania i wychowania, podtrzymując w ten sposób ducha narodowego.
Po odzyskaniu niepodległości szkoła włostowicka powoli przekształcała się w 7-klasową szkołę powszechną. Z roku na rok wzrastała liczba uczniów. Brakowało izb lekcyjnych, dlatego zaczęto wynajmować pomieszczenia u mieszkańców Włostowic: państwa Wojciechowskich, Pawłowskich, pani Raczkowej, nauczyciela St. Jakubickiego i w tzw. "Organistówce".
Po przyłączeniu w 1934 roku Rudy Czechowskiej (Działek), Włostowic i Wólki Profeckiej do miasta, Puławy podzielono na cztery obwody, a szkołom w tym obwodach przydzielono numery. Stara, pamiętająca czasy Czartoryskich, szkoła we Włostowicach otrzymała pełną nazwę - Publiczna Szkoła Powszechna Nr 4 w Puławach. Kierownikiem szkoły roku został Stanisław Kosmala, który tę funkcję sprawował przez 44 lata (od roku 1918).
Agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 roku i gwałtownie prowadzone działania wojenne spowodowały całkowitą dezorganizację polskiego życia publicznego, w tym również całego systemu oświaty i wychowania.
Kronika Szkoły Nr 4 podaje, że pierwsza Rada Pedagogiczna po II wojnie odbyła się 18 listopada 1945 roku. W obradach uczestniczyli: kierownik Stanisław Kosmala i nauczyciele - Władysław Dobrosielski, Stanisław Jakubicki, Jadwiga Jarosławska, Natalia Junghertz.
Warunki lokalowe w tym okresie w szkole były trudne. Lekcje odbywały się w starym budynku szkolnym i w domu p. Michaliny Jakubickiej. Klasy były liczne, np. klasa IV pani Wójcikowej w roku szkolnym 1945/46 liczyła 57 uczniów, przy czym była duża rozpiętość wiekowa (od 9 do 15 lat w klasie III). Brakowało światła, ogrzewania, nie było szatni. W następnych latach zaczęto rozbudowywać szkołę. W 1947 roku oddano do użytku parterowy trzyizbowy drewniany budynek. W 1950 roku obok drewnianego powstał jednopiętrowy budynek murowany. Odtąd zrezygnowano
z wynajmu pomieszczeń.
W latach 1950-1952 uczęszczało do szkoły 230 uczniów. Było 5 etatów nauczycielskich, szósty - religia. W tym czasie działały w szkole: drużyna harcerska, szkolna organizacja PCK, Spółdzielnia Uczniowska, Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza. W latach 60-tych XX wieku zwiększyła się liczba organizacji młodzieżowych. Działały także: Szkolne Koło Budowy Stolicy, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, SKO. Powstały kółka przedmiotowe: geograficzne i plastyczne; istniała biblioteka. W latach 1960-1961 została zorganizowana w starym budynku szkolnym pracownia zajęć praktyczno-technicznych.
W 1963 roku dyrektorem szkoły została Teresa Klimek. Z kroniki szkolnej dowiadujemy się, że w tymże roku zradiofonizowano szkołę, wprowadzono dla uczniów jednakowy ubiór: granatowe fartuszki z białymi kołnierzykami oraz miękkie obuwie. Czteroosobowe ławy drewniane zastąpiono nowoczesnymi ławkami, klasy wyposażono w tablice, zorganizowano świetlicę, w której dzieci mogły przebywać za odpłatnością w godz. 9.00 - 14.00. Powstała pracownia języka polskiego.
W 1966 roku funkcję dyrektora szkoły objęła Jadwiga Wojciechowska; sprawowała ją do 1985 roku.
Lokalizacja na terenie miasta Puławy Zakładów Azotowych zadecydowała o intensywnym rozwoju szkół puławskich. Budowę kombinatu rozpoczęto jesienią 1961 roku. Jako, że do pracy w "Azotach" zgłaszali się ludzie prawie z całego kraju, liczba mieszkańców Puław gwałtownie wzrosła, zwiększyło się zapotrzebowanie miasta na placówki oświatowe. Przystąpiono do budowy nowych obiektów szkolnych. Najdłużej ze starych szkół puławskich czekała na nowy lokal szkoła włostowicka, która dopiero w roku szkolnym 1969/70 przeniosła się do nowego budynku przy ul. Zabłockiego. Stary budynek drewniany rozebrano. W pozostałych dwóch budynkach murowanych mieszczą się obecnie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe (od 1980 r.) oraz Muzeum Oświatowe (od 1987 r.).
Do Szkoły Podstawowej Nr 4 uczęszczały dzieci z Włostowic i Parchatki. 23 lutego 1974 roku Szkole Podstawowej Nr 4 nadano imię Mikołaja Kopernika. Sztandar ufundował Szkolny Komitet Rodzicielski.
W latach 70-tych w nowym budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Zabłockiego mieściła się także Zasadnicza Szkoła Zawodowa-PKS oraz Studium Zawodowe OHP Hufca w Puławach, zorganizowanego przy Zakładach Azotowych.
W szkole utworzono również klasy uzawodowione (trzy - V, VI, VII) dla uczniów mających trudności w nauce.
W latach 70-tych Szkoła Nr 4 posiadała już: salę gimnastyczną, gabinet lekarski, stomatologiczny, bibliotekę szkolną. Na początku lat 80-tych dobudowano szatnię dla uczniów.
W latach 70-tych i 80-tych w szkole pracowało około 70 nauczycieli, a uczęszczało około 450 uczniów.
   
Funkcję dyrektora w poszczególnych latach pełnili:
      1985 - 1990 Teresa Smętek,
      1990 - 1998 Michał Godliński,
      1998 - 1999 Janina Białucha,
      1999 - 2001 Urszula Zdrodowska
      2001 - 2002 Krystyna Brzezińska
      2002 - 2007 Violetta Nowak
      2007 - 2019 Małgorzata Ceglarska
 
Obecnym dyrektorem szkoły jest Edyta Skoczek.

Materiały udostępniło Muzeum Oświatowe w Puławach.
opracowała Agnieszka Król