Regulaminu korzystania z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach

regulamin.png

§1.

 1. Z wyżywienia z Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach mogą korzystać wszystkie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole.

 2. Korzystanie z wyżywienia polega na zapewnieniu dzieciom trzech posiłków dziennie: śniadania, obiadu i podwieczorku.

 3. Udostępnienie posiłku odbywa się w stołówce szkolnej lub sali, w której prowadzone są zajęcia.

 4. Obowiązują następujące godziny spożywania posiłków: śniadanie – pomiędzy godziną 8.30 a 9.15; obiad – pomiędzy godzinami 12.00 a 13.00; podwieczorek – po godzinie 14.00

 5. Jadłospis na dany dzień/tydzień umieszczany jest na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej szkoły.

 6. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 

§2.

 1. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Puławach zobowiązani są zgłosić korzystanie z posiłków w chwili rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, jednak nie później, niż w pierwszym dniu zajęć w danym roku szkolnym. W przypadku zgłoszenia korzystania z posiłków w późniejszym okresie – korzystanie przez dziecko z posiłków odbywało się będzie od następnego dnia po zgłoszeniu.

 2. Korzystanie z posiłków dotyczy wszystkich trzech posiłków dziennie.

 3. W przypadku nieobecności dziecka w placówce rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi lub Wychowawcy grupy najpóźniej do godziny 8.30.

 

§3.

 1. Stawka dzienna za korzystanie przez dziecko z wyżywienia stanowi równowartość kosztów surowca niezbędnego do przygotowania posiłków.

 2. Wysokość dziennej stawki za korzystanie z wyżywienia ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i podaje do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej szkoły.

 3. Wysokość opłaty, jaką uiścić winien rodzic / opiekun prawny dziecka za wyżywienie w danym miesiącu stanowi iloczyn liczby dni pobytu dziecka w szkole oraz kwoty stawki dziennej za wyżywienie.

 4. Rodzic zobowiązany jest do odebrania informacji o wysokości opłaty miesięcznej za miesiąc poprzedni do dnia 5 bieżącego miesiąca (nawet w przypadku nieobecności dziecka) i uregulowania opłaty do 10 dnia (np. opłatę za miesiąc wrzesień należy uregulować do 10 października). W przypadku, gdy dziesiąty dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy — opłata winna zostać uiszczone najpóźniej w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dziesiątym dniu miesiąca.

 5. Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do własnoręcznego potwierdzenia Dyrektorowi szkoły faktu uzyskania informacji o wysokości opłaty miesięcznej za wyżywienie.

 6. Od nieterminowych opłat będą naliczone odsetki jak od zaległości podatkowych od pierwszego dnia następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie.

 1. Opłata, o której mowa w powyższych paragrafach uiszczana jest przez rodziców / opiekunów prawnych bezpośrednio do kasy w szkole albo na rachunek bankowy szkoły. W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz oddział do którego dziecko uczęszcza.

 1. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).