REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

regulamin.png

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

§ 1

PODSTAWA PRAWNA:

 

 • 106 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

 • 3 ustawy z dnia 05.09.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów  i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz. 1166)

 • 481 Kodeksu Cywilnego

 • Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach.

 

§ 2

 

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach.

 

§ 3

 

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4  im. Mikołaja Kopernika w Puławach oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz bezpłatnie 
  na podstawie decyzji MOPS, GOPS.

 

§ 4

 

Ogólne zasady funkcjonowania stołówki:

 

 1. Obiady wydawane są od dnia, w którym wpłynęła opłata za obiady na konto szkoły.

 2. Wpłaty za obiady przyjmowane są wyłącznie na konto szkoły od 25 dnia każdego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca. Płatności za miesiąc styczeń regulujemy na początku stycznia.

 3. Przy wpłatach po terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

 4. Kartę obiadową uczeń odbiera u intendentki.

 5. Uczeń otrzymując obiad zobowiązany jest oddać w okienku numerek z karty obiadowej na dany dzień.

 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty obiadowej należy to zgłosić intendentce.

 7. Uczniom w razie utraty karty obiadowej będą wydawane duplikaty karty obiadowej.

 8. W sytuacjach uzasadnionych, wynikających z nieobecności ucznia w szkole, możliwe jest dokonanie odpisu za obiad,

 9. W okresie zimowym, w zależności od posiadanych środków finansowych, wydawane są bezpłatne zupy dla uczniów.

 10. Zupy te mogą spożywać wszyscy uczniowie na ostatniej przerwie obiadowej.

§ 5

Zasady wydawania obiadów:

 1. Obiady wydawane są w godzinach:

Oddział przedszkolny godz. 12:00

klasa 1-8 godz. 11:30, 12:30, 13:30

 1. Na stołówce przebywają wyłącznie osoby spożywające obiad oraz dyżurujący nauczyciele.

 2. Wykluczone jest spożywanie obiadu za dziecko na miejscu w stołówce szkolnej.

 3. W przypadku wyjść klasowych, wycieczek, zawodów itp. opiekun grupy zobowiązany jest dzień wcześniej zgłosić ten fakt intendentce, w celu odwołania obiadów lub uzgodnienia innej godziny wydania obiadu dla tych dzieci.

 

§ 6

Zasady zachowania się w stołówce szkolnej:

 1. Uczniowie mogą przebywać w stołówce tylko w celu spożycia obiadu.

 2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania poleceń wydawanych przez nauczyciela dyżurującego oraz personel kuchni.

 3. Na stołówce uczniowie:

 • zachowują się cicho, spokojnie i kulturalnie przy spożywaniu posiłku

 • dbają o czystość i porządek przy okienku i przy stole

 • szanują sztućce, naczynia oraz stoliki i inne sprzęty

 • szanują jedzenie, nie bawią się nim i nie rzucają

 • zostawiają po sobie porządek,

IV Procedura dokonywania odpisu

 1. W sytuacjach uzasadnionych, wynikających z nieobecności ucznia w szkole, możliwe jest dokonywanie odpisu z pojedynczych obiadów, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia
  w sekretariacie szkoły lub u intendentki.

 2. Zgłoszenia należy dokonywać najpóźniej do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności.
  W przypadku zgłoszenia po godz. 8.00 odpis będzie dokonany od następnego dnia.

 3. Odpisu dokonuje się po przedłożeniu karty obiadowej z niewykorzystanymi numerkami.

 4. W razie zniszczenia karty obiadowej należy dostarczyć zniszczoną kartę do intendentki.