Regulamin stołówki szkolnej

regulamin stołówki fotografia przedstawia warzywa i owoce.jpg

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Puławach

§1.

 1. Prawo do korzystania ze stołówki szkolnej posiadają uczniowie i pracownicy danej szkoły.

 2. W szkole funkcjonuje elektroniczny system iOpłaty do ewidencji obiadów i rozliczeń finansowych osób korzystających ze stołówki.

 3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne na podstawie złożonej deklaracji u intendenta szkoły lub w systemie iOpłaty. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 4. Deklarację należy złożyć do ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko rozpocznie spożywanie posiłków w stołówce. W przypadku złożenia deklaracji w trakcie miesiąca kalendarzowego – rozpoczęcie korzystania z posiłków następuje od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia deklaracji. W miesiącu wrześniu deklaracje składane będą do dnia 5 września

 5. Uczniowie korzystający ze stołówki ponoszą opłatę równą cenie surowca użytego do przygotowania posiłku.

 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły korzystają ze stołówki na warunkach uwzględniających pełne koszty przygotowania posiłku, określone przez dyrektora szkoły organizującego stołówkę.

§2.

 1. Do panelu Rodzica systemu iOpłaty rodzic loguje się za pomocą otrzymanego loginu i hasła.

 2. Panel Rodzica pozwala na: złożenie deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej, zgłaszanie nieobecności, monitorowanie należności, przeglądanie jadłospisów i komunikowanie ze szkołą w sprawie wyżywienia.

 3. Opłatę za korzystanie ze stołówki należy wnosić z góry w terminie do piątego dnia danego miesiąca, w którym następuje korzystanie ze stołówki. W przypadku rozpoczęcia korzystania z posiłków w trakcie miesiąca kalendarzowego – opłatę należy wnieść w terminie do 5 dni od dnia złożenia deklaracji.

 4. Opłatę za korzystanie ze stołówki dzieci z oddziałów przedszkolnych należy wnosić z dołu w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca, w którym następuje korzystanie ze stołówki.

 5. W przypadku, gdy opłata za niewykorzystane obiady podlega zwrotowi będzie ona odliczana w następnym miesiącu. W przypadku braku możliwości rozliczenia opłaty w następnym miesiącu (ferie letnie, rezygnacja z korzystania ze stołówki) – niewykorzystana cześć opłaty podlega zwrotowi na konto wskazane w deklaracji.

 6. Opłatę za korzystanie ze stołówki należy uiścić na indywidualne konta bankowe wskazane przez intendenta lub pobrane z aplikacji iOpłaty, po uprzednim sprawdzeniu wysokości opłaty w panelu Rodzica.

 7. Od nieterminowych opłat będą naliczane odsetki ustawowe a w oddziałach zerowych odsetki podatkowe.

§3.

 1. Osobom uprawnionym do korzystania ze stołówki szkolnej wydawana jest jednorazowo, bezpłatnie karta obiadowa, wykorzystywana przez wszystkie lata korzystania z obiadów .

 2. Każda dodatkowa karta dla osoby korzystającej z obiadów jest wydawana odpłatnie.

 3. Z posiłku może korzystać wyłącznie osoba uprawniona do korzystania ze stołówki – po uprzednim zeskanowaniu karty w czytniku, znajdującym się przy okienku do wydawania posiłków.

§4.

 1. Rezygnację z posiłku z przyczyn losowych należy zgłosić najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia intendentowi szkoły lub za pośrednictwem systemu iOpłaty. Niezgłoszenie rezygnacji z posiłku we wskazanym powyżej terminie powodować będzie naliczenie opłaty.

 2. Rezygnację z korzystania ze stołówki można zgłosić w każdym czasie. W przypadku złożenia rezygnacji dziecko zaprzestaje korzystania z posiłków od następnego dnia roboczego licząc od dnia złożenia oświadczenia.

 3. W przypadku, gdy rodzic / opiekun prawny zalega z opłatą przez okres dłuższy, niż 30 dni – korzystanie przez ucznia z posiłku po tym terminie nie będzie możliwe.

§5.

 1. Posiłki wydawane są wyłącznie w stołówce szkolnej w godzinach od 11.30 do 13.30

 2. Jadłospis na dany tydzień umieszczany jest w stołówce lub w systemie iOpłaty.

 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

§6.

 1. Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia ubrań wierzchnich w szatni, zaś plecaków w miejscu do tego przeznaczonym.

 2. Przed okienkiem, w którym wydawane są posiłki obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

 3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 4. Po spożyciu posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.

 5. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają osoby odpowiedzialne.

§7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje Dyrektor szkoły.

Załącznik do regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej.

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W PUŁAWACH

 

 1. Dane ucznia:

Imię i Nazwisko, klasa……………………………………………………………………

 

Data urodzenia…………………………………………......................................................

 

Nr pesel…………………………………………………………………………………….

 

Adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego………………………………………………

 

 1. Deklaruję korzystanie z obiadów mojego dziecka w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 na zasadach określonych w regulaminie stołówki szkolnej na okres od ……………… do ……………….

 2. Zobowiązuje się do dokonywania wpłat za obiady w wyznaczonych terminach. W przypadku wpłat po terminie jestem zobowiązany do zapłacenia odsetek za zwłokę. 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i akceptuję jego zapisy.

 

 1. Numer konta bankowego na który dokonywane będą zwroty za obiady:

 

………………………………………………………………………………….....

Puławy, dnia …………………………..

 

 

………………………………………………

(podpis rodzica, prawnego opiekuna)

 

 

 

Pliki do pobrania