Regulamin stołówki szkolnej

regulamin stołówki fotografia przedstawia warzywa i owoce.jpg

 Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Puławach

§ 1

 1. Prawo do korzystania ze stołówki szkolnej posiadają uczniowie i pracownicy danej  szkoły.
 2. W szkole funkcjonuje elektroniczny system iOpłaty do ewidencji obiadów i rozliczeń finansowych osób korzystających ze stołówki.
 3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne na podstawie złożonej deklaracji u intendenta szkoły lub w systemie iOpłaty. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Deklarację należy złożyć do ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko rozpocznie spożywanie posiłków w stołówce. W przypadku złożenia deklaracji w trakcie miesiąca kalendarzowego – rozpoczęcie korzystania z posiłków następuje od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia deklaracji. W miesiącu wrześniu deklaracje składane będą do dnia 5 września
 5. Uczniowie korzystający ze stołówki ponoszą opłatę równą cenie surowca użytego do przygotowania posiłku.
 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły korzystają ze stołówki na warunkach uwzględniających pełne koszty przygotowania posiłku, określone przez dyrektora szkoły organizującego stołówkę.

 

 § 2

 1. Do panelu Rodzica systemu iOpłaty rodzic loguje się za pomocą otrzymanego loginu i hasła.  
 2. Panel Rodzica pozwala na: złożenie deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej, zgłaszanie nieobecności, monitorowanie należności, przeglądanie jadłospisów i komunikowanie ze szkołą w sprawie wyżywienia.
 3. Opłatę za korzystanie ze stołówki należy wnosić z góry w terminie do piątego dnia danego miesiąca, w którym następuje korzystanie ze stołówki. W przypadku rozpoczęcia korzystania z posiłków w trakcie miesiąca kalendarzowego – opłatę należy wnieść w terminie do 5 dni od dnia złożenia deklaracji.
 4. Opłatę za korzystanie ze stołówki dzieci z oddziałów przedszkolnych należy wnosić  z dołu w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca, w którym następuje korzystanie ze stołówki.
 5. W przypadku, gdy opłata za niewykorzystane obiady podlega zwrotowi będzie ona odliczana w następnym miesiącu. W przypadku braku możliwości rozliczenia opłaty w następnym miesiącu (ferie letnie, rezygnacja z korzystania ze stołówki) – niewykorzystana cześć opłaty podlega zwrotowi na konto wskazane w deklaracji.
 6. Opłatę za korzystanie ze stołówki należy uiścić na indywidualne konta bankowe wskazane przez intendenta lub pobrane z aplikacji iOpłaty, po uprzednim sprawdzeniu wysokości opłaty w panelu Rodzica.
 7. Od nieterminowych opłat będą naliczane odsetki ustawowe a w oddziałach zerowych odsetki podatkowe.

 

§ 3

 1. Osobom uprawnionym do korzystania ze stołówki szkolnej wydawana jest jednorazowo, bezpłatnie karta obiadowa, wykorzystywana przez wszystkie lata korzystania z obiadów .
 2. Każda dodatkowa karta dla osoby korzystającej z obiadów jest wydawana odpłatnie.
 3. Z posiłku może korzystać wyłącznie osoba uprawniona do korzystania ze stołówki – po uprzednim zeskanowaniu karty w czytniku, znajdującym się przy okienku do wydawania posiłków.  

§ 4 

 1. Rezygnację z posiłku z przyczyn losowych należy zgłosić najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia intendentowi szkoły lub za pośrednictwem systemu iOpłaty. Niezgłoszenie rezygnacji z posiłku we wskazanym powyżej terminie powodować będzie naliczenie opłaty.
 2. Rezygnację z korzystania ze stołówki można zgłosić w każdym czasie. W przypadku złożenia rezygnacji dziecko zaprzestaje korzystania z posiłków od następnego dnia roboczego licząc od dnia złożenia oświadczenia.
 3. W przypadku, gdy rodzic / opiekun prawny zalega z opłatą przez okres dłuższy, niż 30 dni – korzystanie przez ucznia z posiłku po tym terminie nie będzie możliwe.

 § 5 

 1. Posiłki wydawane są wyłącznie w stołówce szkolnej w godzinach od 11.30 do 13.30
 2. Jadłospis na dany tydzień umieszczany jest w stołówce lub w systemie iOpłaty.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów. 

 

§ 6

 1. Uczniowie korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia ubrań wierzchnich w szatni, zaś plecaków w miejscu do tego przeznaczonym.
 2. Przed okienkiem, w którym wydawane są posiłki obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 4. Po spożyciu posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.
 5. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają osoby odpowiedzialne.

 

§ 7

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje Dyrektor szkoły.

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej.

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W PUŁAWACH

 

 1. Dane ucznia:

Imię i Nazwisko, klasa……………………………………………………………………

 

Data urodzenia…………………………………………......................................................

 

Nr pesel…………………………………………………………………………………….

 

Adres zamieszkania……………………………………………………………………….

 

Nr telefonu rodzica/ opiekuna prawnego ……………………………………………….

 

Adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego………………………………………………

 

 1. Deklaruję korzystanie z obiadów mojego dziecka w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4    na zasadach określonych w regulaminie stołówki szkolnej na okres od ……………… do ……………….
 2. Zobowiązuje się do dokonywania wpłat za obiady w wyznaczonych terminach. W przypadku wpłat po terminie jestem zobowiązany do  zapłacenia odsetek  za zwłokę.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu  stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 i akceptuję jego zapisy.

 

 1. Numer konta bankowego na który dokonywane będą zwroty za obiady:

 

………………………………………………………………………………….....

 

 

Puławy, dnia …………………………..    

 

   

                                                                       ………………………………………………

                                                                                                                             (podpis rodzica, prawnego opiekuna)