Wiosna w Kadrze

wiosna w kadrze(1).jpg
Tytuł: Konkurs fotograficzny - Wiosna w kadrze.

Jeśli lubisz robić zdjęcia, nie musisz mieć profesjonalnego aparatu by wziąć udział w naszym konkursie! Możesz użyć także telefonu... Piękno nas otacza - uwiecznij to na zdjęciu i wygraj - naprawdę warto! :)

I. Cele konkursu

 

 1. Budzenie zainteresowań przyrodą;

 

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej;

 

3. Kształtowanie idei fotografowania jako formy spędzania czasu wolnego;

 

4. Wyzwalanie kreatywności i ekspresji twórczej;

 

5. Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią;

 

6. Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.

 

 

II. Uczestnicy konkursu

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-8 oraz oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach podstawowych w Puławach.

 

  
III. Termin składania prac konkursowych

 

Wykonane fotografie przesyłamy na adres: wiosnawkadrze@o2.pl do 30 kwietnia 2021r

 

  
IV. Zasady ogólne

 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie autorskie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.

 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania zdjęć na potrzeby konkursu, na stronie Internetowej szkoły, szkolnym portalu Facebook, promocji młodych talentów na ogólnodostępnej wystawie zdjęć.
3. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia obrazującego temat aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.
Zdjęcie winno przedstawiać wiosnę jako jej zwiastuny, pejzaże, impresje.
4. Do zdjęcia uczestnik dołącza metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa
i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu – Załącznik 1
.

 

5. Autorzy prac dołączają do wiadomości mailowej skan zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodne z klauzulą informacyjną – Załącznik 2

 

6. Brak karty zgłoszeniowej lub wypełnionej klauzuli jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z Konkursu.

 

7.  Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 

• Klasy 0-3 szkół podstawowych

 

• Klasy 4-6 szkół podstawowych

 

• Klasy 7-8 szkół podstawowych

  

VI.Zasady przyznawania nagród

 

 1. Jury konkursowe powoływane jest przez Organizatora

 

2. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat Konkursu, wyróżniających się kreatywnością oraz posiadających:

 

a) zgodność z tematem;

 

b) wartość artystyczną;

 

 c) jakość techniczną i poziom estetyczny.

 

3. Decyzje Jury są niepodważalne.

 

4. Autorzy prac wybranych przez Jury otrzymają nagrody rzeczowe wraz z dyplomem. Zdjęcia zostaną zaprezentowane na ogólnodostępnej wystawie. Przewidziane są również wyróżnienia.

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13.05.2021 r. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie Internetowej szkoły https://sp4pulawy.szkolnastrona.pl/ oraz szkolnym Facebooku.

 

6. Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród oraz miejscu i terminie pojawienia się wystawy.

 

 

V. Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu. Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego Regulaminu.

 

2. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. Odwołania nie będą uwzględnione.

 

 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce konkursy. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 
Załączniki do regulaminu dołączone poniżej (na końcu pliku).

Pliki do pobrania