KONKURS PLASTYCZNY „JESIENNY KOSZ”

kolorowe jesienne liście.jpg

KONKURS PLASTYCZNY

 „JESIENNY KOSZ”

 

Organizator konkursu:  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach

Cele konkursu:

  • uwrażliwienie na piękno barw jesiennych
  • wzbogacenie wiedzy na temat jesiennej przyrody,
  • rozwijanie postawy twórczej,
  • uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,
  • rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się przez kreacje artystyczną,
  • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych u dzieci,
  • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci.

Warunki udziału w konkursie:

1.Temat: Jesienny kosz

2.Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych: 

    a)  grupa przedszkolna 6 latków i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej: Praca plastyczna w technice płaskiej

    b)  uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej: Praca przestrzenna (kompozycja jesienna w koszu)

3.Technika i format pracy : dowolne

4.Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane.

5.Każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy, kategorie wiekową, nazwę przedszkola/szkoły, mail do przedszkola/szkoły.

6.Prace (wraz z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną) należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 5 listopada 2021 roku do godziny 15.00 na adres:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernik
Zabłockiego 8
24-100 Puławy

7.Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołane przez organizatora.

8. Kryteria oceny prac:
• pomysłowość,
• oryginalność ujęcia tematu,
• estetyka wykonania pracy,
• samodzielność wykonania.

9. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie lub zniszczone nie będą podlegać ocenie jury.

10. Komisja konkursowa przyzna 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej.

11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub miejsc równorzędnych.

12. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.sp4.um.pulawy.pl  a autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni mailowo o dacie wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych.

Organizatorzy konkursu:  

Anna Łyjak, Justyna Rosołowska

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!