Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie to zajęcia, które pełnią ważną funkcję w życiu szkoły. Po pierwsze – integrują jej społeczność, po drugie - umożliwiają prezentację twórczości plastycznej i literackiej uczniów z różnych klas, a na koniec, ale co równie ważne, ubarwiają życie szkolne poprzez rozprowadzanie gazetki, będącej ich wytworem.

W warsztatach dziennikarskich organizowanych w okresie październik-grudzień 2019 uczestniczyło jedenastu uczniów z klasy IV a. Było to dla tych uczniów pierwsze spotkanie z pracą w redakcji gazetki szkolnej, jak się okazało interesujące i inspirujące.

Celem prowadzonych zajęć było zdobycie przez uczniów podstawowych wiadomości z zakresu wiedzy dziennikarskiej i wydanie gazetki szkolnej.

Zajęcia służyły także: wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, kształtowaniu wytrwałości oraz rzetelności w pracy, umiejętności współdziałania w zespole, wzmacnianiu poczucia własnej wartości, stwarzaniu możliwości do swobodnej ekspresji plastycznej i literackiej, rozwijaniu uzdolnień literackich i plastycznych, zapoznaniu ze specyfiką pracy dziennikarskiej, kształtowaniu umiejętności obsługi komputera.

 Praca z zespołem redakcyjnym przebiegała w trzech etapach:

- zbieranie materiałów,

- ich opracowanie,

- redagowanie gazetki szkolnej

Wymiernym efektem prowadzonych zajęć było wydanie w miesiącu grudniu 2019 roku gazetki szkolnej, której uczestnicy warsztatów byli współredaktorami

Urszula Furtak