,,ODKRYJ W SOBIE ARTYSTĘ” - PROGRAM ROZWIJAJĄCY TWÓRCZĄ AKTYWNOŚĆ DZIECKA.

Program został skierowany do uczniów klas młodszych, mający na celu stymulowanie wszelkich zdolności ucznia, dzięki czemu kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne.

Edukacja plastyczna dzieci w klasach młodszych jest ważnym środkiem wspierającym rozwój dziecka, szczególnie emocjonalny. Obcowanie wśród dzieł sztuki własnej oraz innych wzbogaca wnętrze dziecka i stwarza dobrą prognozę dla rozwoju kulturalnego człowieka w przyszłości. Warto więc inwestować w edukację plastyczną uczniów.

Głównym celem tego programu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie:

 • jego wrodzonych możliwości twórczych,

 • poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej,

 • kształtowanie twórczej postawy,

 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i ekspresji twórczej,

 • wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej,

 • gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik,

 • nazywanie podstawowych materiałów plastycznych,

 • rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i wytwarzania czegoś nowego, oryginalnego,

 • rozwijanie samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów,

 • rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej,

 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i przyborami,

 • czerpanie radości z własnej twórczości,

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

W ramach programu w miesiącu październiku i listopadzie zostało zrealizowanych 8 zajęć w wymiarze 45 min. Zajęcia odbywały się w poniedziałki od godz. 12.45 do godz.13.30 w sali 204. Na każde zajęcia uczęszczało 12 uczniów z klasy I a, systematycznie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Zajęcia odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości i spokoju. Każde dziecko miało swobodę pracy, bez przymusu, ingerencji i narzucania woli nauczyciela. Nauczyciel zarówno na początku, jak i w trakcie zajęć, inspirował dziecko, wspierał je w pracy, dodawał pewności siebie, dziecko miało możliwość dokończenia swojej pracy, bądź odpoczynku jeśli tego potrzebowało. Techniki plastyczne stosowane podczas zajęć były różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, estetyczne, zaś same zajęcia odbywały się w formie zabawy.

Na zajęciach stosowane były trzy rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia plastyczne z wyobraźni, pamięci i z pokazu. Dziecko miało możliwość wyjścia ,,poza dostarczone informacje” zarówno w postrzeganiu świata, jak i twórczości plastycznej. Natomiast np. w rysunku z pamięci obraz dziecka był zbliżony do obrazu naturalnego. Wreszcie ćwiczenia plastyczne z pokazu, które wspierały rozwój spostrzegawczości dzieci, czyli odtwarzania zaobserwowanych kształtów proporcji wyglądu zewnętrznego. Taka forma zajęć pozwoliła dzieciom stać się bardziej otwartymi, szczerymi i wrażliwymi. Rozbudziła w nich ciekawość świata i spontaniczny sposób jego odbioru. Ponieważ te cechy umiejętnie rozwijane w procesie edukacji, przygotują młode pokolenie do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, którego nieodłączną częścią jest kultura oraz właściwy odbiór sztuki we wszystkich jej przejawach.

Opracowała

Agata Saran - Kurek