Informacje

W szkole pracuje logopeda.
Funkcję tę pełni mgr Edyta Szlendak.

Spośród przebadanych uczniów z klas O - III oraz czasem klas starszych, uczniowie zakwalifikowani na terapię logopedyczną uczestniczą w systematycznych ćwiczeniach . Pozostali zaś uzyskują wskazówki do ćwiczeń domowych, utrwalających odpowiednią wymowę.

środa 10:00-15:00

 

Kim jest logopeda?
To terapeuta zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Jakie są najczęściej spotykane wady wymowy?

Do najczęściej spotykanych wad wymowy należą:

 

1. Seplenienie:

*  międzyzębowe

*  boczne

*  boczne miękkie

*  deformacje głosek przedniojęzykowo-zębowych ( s, z ,c, dz )

*  deformacje głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych ( sz, ż, cz, dż )

*  deformacje głosek palatalnych ( ś, ź, ć, dź )

2. Funkcjonalne nosowanie otwarte.

3. Funkcjonalne nosowanie zamknięte.

4. Wymowa bezdźwięczna.

5. Wadliwe realizacje głoski r.

 

Jeśli dziecko zastępuje głoskę inną głoską (substytucja głoski) mamy do czynienia z niezakończonym rozwojem mowy lub opóźnionym rozwojem mowy.

 

Zadaniem logopedy szkolnego jest:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Terapia zaburzeń mowy polega na :
* usprawnianiu narządów mowy (języka, warg, szczęki dolnej, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy),
* ćwiczeniach oddechowych,
* ćwiczeniach uwagi słuchowej i słuchu fonemowego (identyfikowanie i różnicowanie   dźwięków mowy i innych),
* wywoływanie, utrwalanie i automatyzowanie prawidłowej wymowy.