Zasady rekrutacji 2021/2022

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z pózn. zm.) „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2014 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym - 2021 - kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2015 roku), jednak pod warunkiem:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2020/2021),

albo

  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców. Zachęcamy rodziców do dokonywania zgłoszeń w terminie od 1 do 26 marca 2021 roku.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci na WNIOSEK rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale  Nr XXXV/325/17 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2017 r.

L.p.

Kryterium lokalne

Wartość kryterium

w punktach

1)     

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole, do której prowadzona jest rekrutacja.

15

2)     

Kandydat uczęszczał do przedszkola będącego w obwodzie szkoły.

10

3)     

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

5

4)     

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców  w zapewnieniu należytej opieki.

3

5)     

Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły.

2

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

25

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

UWAGA!

O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność złożenia wniosku!

Komplet dokumentów do pobrania w szkole.

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych   i nieprzyjętych do szkoły, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej   z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej          w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.