Harmonogram rekrutacji 2021/2022

harmonogram min.jpg

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

na rok szkoły 2021/2022

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy określony został Zarządzeniem Nr A/15/21 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 21 stycznia 2021 r.

Lp.        

                             Rodzaj czynności

 Termin

w  postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 do 26

marca 2021 r.

od 31 maja do 14 czerwca

2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                             o przyjęcie do szkoły podstawowej   dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 29 marca

do 8 kwietnia 2021 r.

od 15 do 17 czerwca 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                        i kandydatów niezakwalifikowanych.

9 kwietnia

2021 r.

18 czerwca

2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia                    w formie pisemnego oświadczenia.

od 12 do 23 kwietnia 2021 r.

od 21 do 25 czerwca 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 kwietnia

2021 r.

28 czerwca

2021 r.

6.

Procedura odwoławcza:

1)  W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

2)  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 27 kwietnia 2021 r.

od 29 czerwca 2021 r.