Matematyczne Asy z zerówkowej klasy

matematyczne asy 2.jpg

Matematyka – królową nauk, a dla dzieci z oddziałów Zerówek w imię tej zasady mają doskonałą okazję do rozwijania kompetencji matematycznych przez innowacyjne gry i zabawy.

Właśnie mija kolejny tydzień przygody najmłodszych uczniów Naszej Szkoły z innowacją pedagogiczną „Matematyczne Asy z zerówkowej klasy.” Nowatorski charakter zajęć dotyczy stosowanych środków i metod pracy, a mianowicie Kart Grabowskiego. Mają one pomóc Zerówkowiczom polubić matematykę, rozwinąć drzemiące w nich zdolności, a przede wszystkim udoskonalić umiejętności matematyczne niezbędne do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Forma zabawowa gwarantuje u dzieci młodszych największą intensywność i efektywność pracy. Przestrzeganie dokładnie sprecyzowanych reguł gier spełnia funkcje kształcąco - wychowawcze. Gry służą nie tylko procesowi poznania, ale uczą też poszanowania przyjętych norm, umożliwiają współdziałanie i sprzyjają uspołecznieniu. Uczą skutecznej komunikacji rówieśniczej i uczciwej rywalizacji. Dzieci chętnie korzystają z tej niezwykłej pomocy dydaktycznej i uczą się matematyki, nawet tego nie zauważając. Ta półroczna innowacyjna przygoda gwarantuje zwycięstwo dla każdego … ucznia, rodzica i nauczyciela! Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z „Kartami Grabowskiego dodawanie i odejmowanie”, oraz polecamy „Karty z tabliczką mnożenia” naszym siostrom, braciom, kolegom i koleżankom ze starszych klas.

Karta informacyjna
Innowacji pedagogicznej
 Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach

Rok szkolny 2020/2021

Temat innowacji pedagogicznej

,,Matematyczne asy z zerówkowej klasy''

Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego

Karolina Mucha, Agata Janczak

Imię i nazwisko osoby/osób wdrażających innowację

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych (A.Janczak, K.Mucha, K.Makuch, A.Podsiadła)

Czas trwania innowacji

6 miesięcy

Rodzaj innowacji pedagogicznej (właściwe podkreślić)

Osoby objęte działaniami (właściwe podkreślić)

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją (właściwe podkreślić)

· programowa,

· organizacyjna,

· metodyczna,

· mieszana.

· jeden oddział lub grupa uczniów,

· więcej oddziałów (2)

· wszystkie oddziały.

· wybrane zajęcia edukacyjne,

· wszystkie zajęcia edukacyjne,

· jeden przedmiot nauczania,

· więcej przedmiotów nauczania.

Opis innowacji

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji pedagogicznej

Zauważona ambiwalencja w zakresie zdobywania przez dzieci umiejętności z zakresu edukacji matematycznej, wsparcie kompetencji matematycznych rozbudzenie potencjału dziecka.

Cele ogólne innowacji pedagogicznej

1. Poprawa jakości pracy szkoły i podniesienie skuteczności kształcenia.

2. Wspieranie zdobywania przez uczniów wiedzy i umiejętności z obszaru matematycznego.

3. Pokonywanie trudności i rozwój zdolności.

4. Rozbudzanie zainteresowań z obszaru matematycznego.

5. Wzbogacanie i uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno – wychowawczego.

6. Pobudzenie aktywności wszystkich uczniów.

 

Na czym polega nowatorstwo innowacji pedagogicznej

Nowatorski charakter proponowanych zajęć dotyczy stosowanych po raz pierwszy w oddziale przedszkolnym środków i metod pracy.

Spodziewane efekty innowacji pedagogicznej

Rozwój kompetencji matematycznych, logicznego myślenia.Gry i zabawy oprócz wysiłku umysłowego rozwiną w dzieciach pomysłowość, używanie ścisłej i zrozumiałej terminologii, a także działania według planu. zaspokoją wyjątkową u dzieci pobudliwość i rozwiną ich aktywność intelektualną

Opis innowacji pedagogicznej

Innowacja polegać będzie na wykorzystaniu Kart matematycznych, gier edukacyjnych połączonych z zabawami. Wymienione środki dydaktyczne mają za zadanie pomóc przedszkolakom polubić matematykę, rozwinąć drzemiące w nich zdolności, a przede wszystkim udoskonalić umiejętności matematyczne niezbędne do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Sposoby ewaluacji innowacji pedagogicznej

Sposoby prowadzenia ewaluacji:

- obserwacja dzieci

- zorganizowanie konkursu „As matematyki”

- przedstawienie rezultatów innowacji posiedzenia Rady Pedagogicznej

- informacje na portalach internetowych szkoły.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa
w innowacji i tytuł „Asa.”

 

Finansowanie innowacji pedagogicznej

Zakupiony Zestaw Kart Grabowskiego Dodawanie
i Odejmowanie oraz Karty do Gier Logicznych