Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

widac rekę ucznia rozwiazującego test.png

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

W terminie  głównym

1. język polski – 24 maja 2022 r.  (wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie  dodatkowym

1. język polski – 13 czerwca  2022 r. (poniedziałek) – godz.  9:00 

2. matematyka – 14 czerwca  2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny –  15 czerwca 2022 r. (środa) –  godz. 9:00

 Terminy wyników

Termin ogłaszania wyników  egzaminu ósmoklasisty  1 lipca 2022 r. 
Termin przekazania szkołom  wyników, zaświadczeń i informacji  do 7 lipca 2022 r. 

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

8 lipca 2022 r. 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

Czas trwania (w minutach)

arkusz  

standar 

dowy

przedłuże 

nie

czasu,  

o

którym  

mowa  

w

pkt.17.  

Komuni 

katu*

arkusz dla  

osób z auty 

zmem, w  

tym z ze 

społem  

Aspergera

arkusz  

dla

osób  

słabowi 

dzących

arkusz  

dla

osób  

niewido 

mych

arkusz dla  

osób  

słabosłyszą 

cych  

i niesłyszą 

cych

arkusz dla  

osób 

z niepełno 

sprawnością  

intelektualną  

w stopniu lek 

kim

O*-100 O*-100 O*-200 O*-400, O*-500

O*-600,  O*-660

O*-700

O*-800

język polski 

120 do 180
matematyka 100  do 150

język obcy  

nowożytny

90 do 135

arkusz dla

osób z

afazją

arkusz dla osób

z niepełnosprawnością 

ruchową

spowodowaną 

 mózgowym 

porażeniem dziecięcym

arkusz

dla cudzoziemców

O*-900

O*-Q00

O*-C00 OJ*-100

język polski 

do 180

matematyka do 150

język obcy  

nowożytny

do 135 90