CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

 

 

Czas trwania (w minutach)

arkusz 

standardowy

przedłużenie czasu,

o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu*

arkusz dla

osób z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera

arkusz

dla osób słabowidzących

arkusz dla osób

 z niepełno-

sprawnością

intelektualną 

w stopniu lekkim

O*-100

O*-100

O*-200

O*-400, O*-500

O*-800

język polski

120

 

 

do 180

matematyka

100

 

 

do 150

język obcy nowożytny 

90

 

 

do 135