Konkurs plastyczny- „Prawa Dziecka”

happy-gc77c0560a_1920.png

Organizator konkursu:  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach
Warunki udziału w konkursie:


1.Temat: Prawa dziecka

Cele konkursu:
 wzbogacenie wiedzy na temat praw dziecka
 rozwijanie postawy twórczej,
 uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach
 rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,
 kształtowanie umiejętności wypowiadania się przez kreacje artystyczną
 rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych u dzieci
 rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci

2.Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych:
    a)  grupa przedszkolna 6 latków i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
    b)  uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej
3.Technika i format pracy : dowolne
4.Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane.
5.Każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy, kategorie wiekową.
6.Prace należy złożyć osobiście w terminie do 30 maja 2022 roku.
7.Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
8. Kryteria oceny prac:

• pomysłowość,
• oryginalność ujęcia tematu,
• estetyka wykonania pracy,
• samodzielność wykonania.
9. Komisja konkursowa przyzna 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub miejsc równorzędnych.
11. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły.


Organizatorzy konkursu:
Beata Bryś
Agnieszka Kozak
Justyna Rosołowska