Czytam, słucham, rozumiem

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

Imię i nazwisko autora:

dr Urszula Furtak

 

Tytuł innowacji:

Czytam, słucham, rozumiem

 

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 w Puławach

Autor: dr Urszula Furtak

Przedmiot: język polski

Rodzaj innowacji: metodyczna

Data wprowadzenia: 01.02.2020

Data zakończenia: 25.06.2021

Zakres innowacji:

 

            Adresatami innowacji są uczniowie, którzy mają problemy z odczytywaniem tekstu. Ich technika i tempo czytania nie jest adekwatne do wieku rozwojowego i nie spełnia oczekiwań nie tylko nauczyciela, ale też ucznia. Nie pozwala na sprawne funkcjonowanie na lekcjach języka polskiego, ale też historii, przyrody, biologii, geografii, czyli tam gdzie uczeń musi odczytać większą partię tekstu.

            Czas realizacji innowacji obejmuje II semestr roku szkolnego 2020/2021 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

            Niniejsza innowacja ma na celu opanowanie techniki sprawnego czytania ze zrozumieniem,  szerzenie świadomego czytelnictwa oraz ćwiczenie u uczniów umiejętności krytycznego, analitycznego myślenia. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do aktywnego odbioru tekstów (w szczególności popularnonaukowych, prasowych i użytkowych) oraz do bardziej wnikliwego, efektywniejszego, uważniejszego czytania i selekcjonowania informacji.

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

            Innowacja jest odpowiedzią na wymagania stawiane przez społeczeństwo informacyjne, w którym rozważny i trafny wybór najważniejszych wiadomości jest kluczem do sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym. Współczesny świat stawia przed każdym młodym człowiekiem – na ogół aktywnym użytkownikiem środków masowego przekazu i członkiem internetowych społeczności - wyzwanie weryfikacji i selekcji ogromnej ilości docierających bodźców i danych.

            Opierać będzie się na innowacyjnym programie TARP – nauki czytania wspomaganej własnym nagraniem - autorstwa dr Johna Medcalfa. Przeprowadzane badana wskazują, że dzieci uczące się z pomocą programu osiągają trzyletnie postępy w ciągu 8-9 tygodni.

            Wychodzę także naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego oraz nowej formule egzaminu ósmoklasisty.

            Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje umiejętności wyszukiwania informacji wyrażonych wprost i pośrednio, korzystania z różnych źródeł, a także krytycznej oceny zebranych danych. Kłopot stanowi dla nich także czytanie ze zrozumieniem treści zadań i poleceń. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji była potrzeba wdrożenia treningu w czytaniu ze zrozumieniem, który ułatwi uczniom zdobywanie selekcjonowanie informacji, a także podniesie wyniki sprawdzianów i egzaminów.  Dodatkową motywacją do wprowadzenia innowacji jest zapoznanie uczniów z tekstami, z którymi na co dzień nie mają styczności, mianowicie z prasą i publicystyką, a także artykułami popularnonaukowymi.