Zabawa sztuką....

green-spot-g062665203_1920.png

W roku szkolnym 2021/2022 Mróweczki i Pierwszoklasiści realizują Ogólnopolski Projekt "Zabawa sztuką." Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymioraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Formuła projektu jest bardzo przemyślana, konkretna i ciekawa, jej głównym celem jest rozwój dziecka na wielu płaszczyznach. 

Projekt ten w szczególny sposób rozwija kreatywność i pomysłowość dziecka.

Cele szczegółowe: 

- tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,

wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,

- zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,

- rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,

- udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,

- rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami, jaki jest kreatywność i innowacyjność,

- zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,

- kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,

- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,

- wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,

- kształtowanie orientacji przestrzennej,

- rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,

- doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,

- wspomaganie rozwoju dzieci,

- odkrywanie dziecięcych talentów,

- budowanie więzi w grupie przedszkolnej,

- rozwijanie wiary we własne możliwości,

- współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami,

- branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,

- kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach - dotyczących świata sztuki,

- rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

Projekt jest zgodny z podstawą programowąoraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.