Zasady rekrutacji 2023/2024

zasady rekrutacji.png

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z pózn. zm.) „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2016 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym - 2023 - kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2017 roku), jednak pod warunkiem, że:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2022/2023),

albo

  • dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców. Zachęcamy rodziców do dokonywania zgłoszeń w terminie od 1 marca do 27 marca 2023 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci na WNIOSEK rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy określony został Zarządzeniem Nr A/13/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

Lp.        

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca

do 27 marca

2023r.

od 8 maja

do 19 maja

2023r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 28 marca

do 5 kwietnia

2023r.

od 22 do 24

maja 2023r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.

6 kwietnia 2023r.

25 maja 2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

od 7 do 21

kwietnia 2023r.

od 26 maja do 2

czerwca 2023r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 kwietnia 2023r.

5 czerwca 2023r.

Procedura odwoławcza:

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, rodzic/opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, na wolne miejsca. Rodzice dziecka składają wniosek do maksymalnie trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności najbardziej i najmniej preferowanych placówek. Szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

 

Rodzice/opiekunowie prawni:

  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i podpisują go podpisem elektronicznym,

lub

  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, drukują go i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,

lub

  • pobierają druk wniosku w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone

w Uchwale Nr XXXV/325/17 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2017 r.

 

L.p.

Kryterium lokalne

Wartość kryterium

w punktach

1)     

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole, do której prowadzona jest rekrutacja.

15

2)     

Kandydat uczęszczał do przedszkola będącego w obwodzie szkoły.

10

3)     

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

5

4)     

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców  w zapewnieniu należytej opieki.

3

5)     

Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły.

2

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

25

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

UWAGA!

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU!