Harmonogram rekrutacji 2022/2022

kalendarz.jpg

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy określony został Zarządzeniem Nr A/25/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 25 stycznia 2022 r.

Lp.  Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 28 lutego do 25 marca 2022 r.

od 30 maja do 13 czerwca 2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 28 marca do 4 kwietnia 2022 r. od 14 do 20 czerwca 2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 5 kwietnia 2022 r. 21 czerwca 2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. od 6 do 22 kwietnia 2022 r. od 22 do 28 czerwca 2022 r.
5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  25 kwietnia 2022 r.  29 czerwca 2022 r.
6.

Procedura odwoławcza:

1) W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 26 kwietnia 2022 r. od 30 czerwca 2022 r.