Doradztwo zawodowe

SZKOŁA PRZYGOTOWUJE UCZNIÓW DO DALSZEGO KSZTAŁCENIA I ŚWIADOMIE PRZYCZYNIA SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA PRZEZ NICH DOJRZAŁOŚCI SPOŁECZNEJ ORAZ POZWALA DOSTAĆ SIĘ DO WYBRANEJ SZKOŁY.

 Szczęście nie jest przypadkiem.
Jest to proces widzenia, odczytywania
umiejętności, podejmowania decyzji,

całożyciowego uczenia się,
otwartości.

            Krumboltzszkola_praca_przyszlosc1.jpg


Poradnictwo zawodowe

Orientacja zawodowa


Działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

Poradnictwo zawodowe

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

Doradca zawodowy

Udziela pomocy, w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając:
- możliwości psychofizyczne
- sytuację życiową
- potrzeby rynku pracy
- możliwości systemu edukacyjnego,


Współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Założenia orientacji i poradnictwa zawodowego

- Zainteresowana jednostka musi czynnie włączyć się w proces przygotowujący do podjęcia decyzji zawodowej.
- Przygotowanie powinno być działalnością ciągłą, powszechną.
- Jest działalnością profilaktyczną, zapobiegającą negatywnym skutkom błędnych wyborów.

 Cele orientacji i poradnictwa zawodowego

- Pomoc uczniom w poznawaniu zawodów, szkół ponadpodstawowych, rynku pracy.
- Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
- Kształtowanie postaw odpowiedzialności za swój rozwój i przyszłość.
- Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez poznanie mocnych stron osobowości.

Korzyści z realizacji orientacji i poradnictwa zawodowego

Dla  ucznia i rodzica:
- Dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej.
- Poszerzenie perspektyw.
- Świadomość zmian.
- Zmniejszona liczba niepowodzeń.
- Ułatwione wejście na rynek edukacyjny i pracy.

Dla szkoły:
- Ciągłość działań edukacyjno - doradczych.
- Zapewnienie wsparcia uczniom i ich rodzicom co ma wpływ na jakość pracy szkoły.
- Wzmocnienie środowisk lokalnych wpływa na niwelowanie zachowań niepożądanych.